Banner

Vooruitstrevend in ICT

Vooruitstrevend in ICT

Banner

Vooruitstrevend in ICT

Apps voor medewerkers

Privacy

Medewerker-apps zijn gekoppeld aan een cliëntdossier. Belangrijk is dat dit op een veilige en zorgvuldige manier gebeurt. Het aanmeldproces bestaat om die reden uit een aantal stappen waarbij eerst vastgesteld wordt of de medewerker toegang krijgt. Om vervolgens te kunnen starten is er een aanmeldcode nodig die wordt gestuurd door de organisatie. Tijdens de eerste keer aanmelden ontvangt de medewerker een verificatie code die ingevoerd moet worden. Er wordt bij het aanmelden gebruik gemaakt van twee-staps-verificatie.

Het is belangrijk om secuur om te gaan met de gegevens die via de app verwerkt worden. Inhoudelijke informatie wordt opgeslagen in het digitale dossier van een cliënt en niet in de app. In de app worden alleen gebruikersinstellingen opgeslagen. Daarnaast worden niet-inhoudelijke verkeersgegevens opgeslagen die van belang zijn om de juiste werking van de app te monitoren. Over het omgaan met deze gegevens zijn afspraken gemaakt met de organisatie die de app aanbiedt.

Voor het gebruik van de app door medewerkers en voor het beschikbaar stellen en activeren van de app van een medewerker is de organisatie verantwoordelijk die de dossiers beheert waaraan de app gekoppeld is. Bij deze organisatie is ook uitgebreide informatie op te vragen.

Gebruikersvoorwaarden

Toepasselijkheid

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de medewerker-app. U dient deze voorwaarden voor het gebruik van diensten zorgvuldig te lezen. Door de app te gebruiken (waaronder ook verstaan wordt het downloaden en installeren), verklaart u zich akkoord met de toepasbaarheid van deze voorwaarden.

Doel medewerker-app

Met de app wil een organisatie medewerkers ondersteunen in hun werkzaamheden voor deze organisatie. De app mag uitsluitend voor dit doel worden gebruikt.

Toegang, identificatie en beëindigen toegang

  • Toegang wordt door de organisatie verstrekt op verzoek van de medewerker.
  • Gebruik van de medewerker-app is alleen mogelijk als de medewerker beschikt over een mobiele telefoon (Android, minimaal versie 6.0), een mailadres voor de (eenmalige) aanmeldingscode en een SMS bericht kan ontvangen voor de (eenmalige) pincode.
  • De organisatie beëindigt de toegang tot de medewerker-app op verzoek van de medewerker of om andere haar moverende redenen.
  • De medewerker is verplicht de inlogcode voor de medewerker-app strikt vertrouwelijk te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. De medewerker is aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen van zijn/haar inloggegevens gebruik maken, met of zonder zijn/haar toestemming of wetenschap.
  • De toegang tot de medewerker-app kan ongedaan worden gemaakt bij oneigenlijk gebruik, schade of een ander gevaar voor het functioneren van de medewerker-app.

Beschikbaarheid

De medewerker-app is onderhevig aan (technisch) onderhoud en zal niet zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die Allegro Sultum en de organisatie hebben besteed aan de samenstelling van de medewerker-app, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Allegro Sultum en de organisatie spannen zich in juiste informatie aan te bieden, maar verstrekken geen enkele garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Allegro Sultum en de organisatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte schade door het gebruik van de medewerker-app.

Intellectueel eigendomsrecht

Allegro Sultum behoud alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via onze diensten aangeboden informatie (waaronder alle teksten en grafisch materiaal). Het is niet toegestaan informatie van diensten te kopiëren, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allegro Sultum. U mag informatie van onze diensten wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Allegro Sultum behoudt zich het recht voor de op of via onze diensten aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van gebruiksvoorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarnaast kan Allegro Sultum gebruik van de medewerker-app (tijdelijk of blijvend) staken, zonder medewerkers daar voorafgaand over te waarschuwen. Allegro Sultum, is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering, wijziging of beëindiging van onze diensten. Indien de gebruikersvoorwaarden worden gewijzigd, treden deze in werking vanaf het moment van publicatie. Bij continuering van het gebruik van de medewerker-app aanvaardt de gebruiker de gewijzigde voorwaarden.

Toepasselijk recht

Op onze diensten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met onze diensten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.